Η Διαδικασία

Ο προσδιορισμός της όλης διαδικασίας για την απονομή των Βραβείων Αργώ, από την εκκίνησή της και τη διεξαγωγή της μέχρι και την οριστική επιλογή και την ανακοίνωση κάθε χρονιά των αρίστων, κατά την τελετή απονομής, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Βραβείων Αργώ, η οποία, με την ανεξαρτησία των μελών της, εγγυάται την αντικειμενικότητα των επιλογών. Από τη μέχρι τώρα πρακτική η διαδικασία αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

1. Απόφαση της Επιτροπής Βραβείων, σχετικά με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα, σε συνεννόηση με την Προεδρία της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα της οποίας τελούν τα Βραβεία Αργώ, ώστε να εξασφαλιστεί η απονομή τους από την Κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την τελετή απονομής, παρουσία των Μελών της Επιτροπής Βραβείων.
2. Δημοσίευση του Δελτίου Τύπου για την υποβολή προτάσεων.
3. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ε3 Δ/νσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών & Αθλητικών Υποθέσεων, προς όλες τις Πρεβείες και Προξενικές Αρχές, καθώς και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ουνέσκο, για την υποβολή προτάσεων, μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Βραβείων, Ελλήνων ή Ελληνίδων εκ καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διακρίνονται στη χώρα διαμονής τους ή ευρύτερα.
4. Παράλληλη δυνατότητα υποβολής αυθόρμητων προτάσεων, μέσα στην ίδια προθεσμία και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Αυτοπροτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη.
5. Κάθε πρόταση πρέπει να διατυπώνεται στα ελληνικά, να περιλαμβάνει σύντομο σημείωμα με το δικαιολογητικό της λόγο και να συνοδεύεται από το πλήρες βιογραφικό του προτεινόμενου προσώπου. Το βιογραφικό μπορεί να είναι διατυπωμένο και σε γλώσσα άλλη, εκτός από τα ελληνικά, εφόσον κατά κοινή πείρα πρόκειται για γλώσσα που χρησιμοποιείται διεθνώς.
6. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δ/νση  argo@argo-network.eu με δυνατότητα κοινοποίησης, για λόγους ασφαλείας, στη δ/νση argo.network1@gmail.com μέσα στην προθεσμία που έχει ανακοινωθεί με το Δελτίο Τύπου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Κάθε άλλη επικοινωνία με τα Μέλη της Επιτροπής Βραβείων απαγορεύεται.
7. Με την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων, η 10μελής γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Βραβείων, αποτελούμενη από Αργοναύτισσες και Αργοναύτες, σχηματίζει το φάκελο των υποψηφιοτήτων ανά ηπείρους και κράτη και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Βραβείων, η οποία, στη συνέχεια, συνέρχεται όσες φορές απαιτηθεί μέχρι να καταλήξει σε οριστική απόφαση για κάθε κατηγορία μεταξύ των Βραβείων Αργώ.
8. Ακολουθεί εμπιστευτική επικοινωνία με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί, με σκοπό την προετοιμασία της παρουσίασής τους κατά την τελετή απονομής και την εξασφάλιση της παρουσίας τους.
9. Δημοσίευση Δελτίου Τύπου με την πρόσκληση για την τελετή απονομής στον πολιτιστικό χώρο του Μουσείου Μπενάκη. 
10. Δημόσια ανακοίνωση των Αρίστων και απονομή των Βραβείων Αργώ από την Κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την τελετή απονομής, παρουσία των Αρχών του Κράτους και των Μελών της Επιτροπής Βραβείων. Ακολουθεί σχετικό Δελτίο Τύπου, με το οποίο κλείνει ο ετήσιος κύκλος των Βραβείων Αργώ της αντίστοιχης χρονιάς.