Ομόλογα Δίκτυα

Ένας από τους καταστατικούς σκοπούς της Αργούς είναι η δημιουργία ομόλογων Δικτύων ανά τον κόσμο, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων: "-Le soutien à l’établissement d’associations équivalentes dans les États membres de l'UE et les pays tiers ainsi que, en deuxième temps, l’identification desdites associations comme équivalentes ayant pour objet de maximiser et d’atteindre les objectifs de l’association au niveau européen”. Στα πλαίσια αυτά, το Παρίσι ήταν η πρώτη εθνική πρωτεύουσα υλοποίησης του εν λόγω καταστατικού σκοπού. 

Δίκτυο Ελλήνων Παρισιού: http://argo-network.fr